PDF Drukuj

Ubezpieczenie Zdrowotne


1. UBEZPIECZENIE W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA
Wprowadzenie Narodowego Funduszu Zdrowia gwarantuje ubezpieczonemu zachowanie dotychczasowych praw wynikających z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz dodatkowe prawa, które wynikają z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.


2. ZGŁASZANIE DO UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW RODZINY
Utrzymano obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. Dokument poświadczający ubezpieczenie: legitymacja rodzinna z wpisem członka rodziny i aktualnym poświadczeniem przez zakład pracy.
  

3. UPRAWNIENIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH
Prawo absolwentów do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wydłużono do 4 miesięcy od zakończenia nauki w szkole średniej lub wyższej lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. Dokument: legitymacja rodzinna, legitymacja szkolna lub studencka, zaświadczenie ze szkoły o ukończeniu bądź skreśleniu z listy.


4. ROZSZERZENIE ZAKRESU OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęto żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenia i ćwiczenia wojskowe, pełniących służbę wojskową w czasie mobilizacji i w czasie pokoju, a także kandydatów na żołnierzy zawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz poborowych pełniących służbę w straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu. Dodatkowo grupa ta zyskała prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oznaczone symbolem „ Rp” i wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych na całym terytorium Polski.


5. DOKUMENT UBEZPIECZENIA

I. Dokumenty ubezpieczenia obowiązujące przy udzielaniu świadczeń ubezpieczonemu:
a. legitymacja ubezpieczeniowa z ważnym wpisem o zatrudnieniu;
b. druk ZUS RMUA;
c. kwit wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;
d. legitymacja rencisty lub emeryta wraz z aktualnym odcinkiem renty lub emerytury.

II. Dokumenty ubezpieczenia obowiązujące przy udzielaniu świadczeń osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonych:
a. legitymacja rodzinna z wpisem członka rodziny i aktualnym poświadczeniem przez zakład pracy;
b. przy udzielaniu świadczenia osobie uczącej się, a mającej powyżej 18 roku życia i poniżej 26, oprócz legitymacji rodzinnej, potrzebna jest legitymacja szkolna lub studencka;
c. legitymacja rencisty lub emeryta z wpisem członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz aktualny odcinek renty lub emerytury;
d. druk ZUS RMUA wraz z drukiem CZNA;
e. w sytuacji, kiedy rodzice ucznia lub studenta nie są ubezpieczeni, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na w/w. Może to uczynić w szkole bądź na uczelni i otrzymuje wówczas druk ZUS ZZA, który wraz z legitymacją szkolną bądź studencką upoważnia do bezpłatnych świadczeń.

Wszystkie dzieci do lat 18 są ubezpieczone z mocy ustawy.
Kobiety nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego, a będące w ciąży, połogu lub przybywające do szpitala w celu odbycia porodu, z mocy ustawy leczone są nieodpłatnie.
Po ustaniu zatrudnienia pacjent jest ubezpieczony jeszcze przez 30 dni.
Dziecko po skończeniu 18 roku życia, pozostającego na utrzymaniu rodziców, które ukończyło naukę w szkole średniej bądź wyższej, lub zostało skreślone z listy uczniów, studentów – jeszcze przez 4 miesiące może mieć udzielane bezpłatne świadczenia lecznicze na podstawie legitymacji rodzinnej i zaświadczenia ze szkoły o ukończeniu bądź skreśleniu z listy.


6. DO CZEGO MA PRAWO PACJENT?
Ubezpieczeni maja prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i urazom, wczesnego wykrywania chorób, zapobiegania niepełnosprawności i jej ograniczanie. Wprowadzona została profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.


7. LECZENIE POZA GRANICAMI KRAJU
Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje kosztów leczenia ubezpieczonego lub badań diagnostycznych poza granicami kraju.  Na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju może skierować chorego Minister Zdrowia, jeśli takich badań lub leczenia nie wykonuje się w Polsce.