PDF Drukuj

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 


1) Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 

2) Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 

3) Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: 

a) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; 

b) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

4) Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w pkt 3 jest bezzasadne. Również pielęgniarka (położna) może odmówić zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki (położnej), jeżeli uzna, że żądanie pacjenta jest bezzasadne. Żądanie pacjenta jak i ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

5) Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. 

6) W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem. 

7) Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych. 


2. Prawo pacjenta do informacji 


1) Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 

2) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

3) Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom. 

4) Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o jego stanie zdrowia.

5) Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. 

6) Lekarz w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, może ograniczyć informację o stanie zdrowia i rokowaniu, jeżeli według lekarza przemawia za tym zdrowie pacjenta (art. 31 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). W ww. przypadkach pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji w pełnym zakresie.

7) Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. 

8) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. 

9) W przypadku niepodjęcia lub odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 


3. Prawo pacjenta do informacji o prawach pacjenta


1) Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta. Udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia pisemną informację o prawach pacjenta poprzez umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym. 

2) W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację o prawach pacjenta udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa. 


4. Prawo pacjenta do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń


1) Informację o rodzaju i zakresie realizowanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Solec Sp. z o.o. udostępnia się w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym.

2) W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.


5. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych 


1) Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. 

2) Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. 

3) Nie ma obowiązku zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku gdy:

a) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

c) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

d) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 

4) Nie ma obowiązku zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

5) Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3 i 4 są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta. 

6) Lekarz, pielęgniarka, położna nie mogą podawać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta bez jego zgody.


6. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych 


1) Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody w zakresie określonym w ust. 2.

2) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

3) Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. 

4) Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

5) Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie wyżej wymienionych osób, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.

6) W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. Przed wyrażeniem zgody pacjent ma prawo do uzyskania informacji, o której mowa w ust. 

7) Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu określają przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

8) Pacjent, w tym małoletni,  który ukończył 16 lat, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

a) wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium,

b) poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, jakie może spowodować  natychmiastowe przerwanie eksperymentu,

c) cofnięcia zgody na eksperyment w każdym stadium eksperymentu.

9) Pacjent ma prawo do:

a) wyrażenia lub cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów,

b) dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych,

c) ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą,

d) pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek lub narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.


7. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta 

 

1) Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. 

2) Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. 

3) Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 

4) Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 

5) Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. 

6) Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 

OBOWIĄZKI PACJENTA


Korzystając z usług Szpitala Solec Sp. z o.o. należy:


1. Okazać przy rejestrowaniu się stosowny dokument potwierdzający tożsamość.

2. Stosować się do zaleceń i wskazówek lekarza prowadzącego oraz pielęgniarek.

3. Pamiętać, że szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazano do depozytu.

 

oraz przestrzegać:

 

4. Zakazu przynoszenia i spożywania na terenie szpitala napojów alkoholowych.

5. Zakazu palenia tytoniu.

6. Zasad higieny osobistej oraz utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu.

7. Zasad korzystania z mienia szpitalnego i powierzonych urządzeń.

8. Kulturalnego zachowania się oraz życzliwego stosunku do innych chorych i personelu.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z późn. zm.


Pełny tekst ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny jest w sekretariacie Zarządu Szpitala Solec Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej szpitala w sekcji Prawa Pacjenta.

 

KONTAKT W SPRAWIE PRAW PACJENTA

Pełnomocnik ds. Pacjenta (w godzinach 8:00 - 15:00)

Telefon 22/25 06 292

Brak kontaktu pod powyższym numerem oznacza, że Pełnomocnik przebywa poza gabinetem, na terenie oddziału.
W takim przypadku, prosimy spróbować ponownie później lub poprzez personel oddziału:
- sekretariat: 22/ 25 06 268
- pokój pielęgniarek: 22/ 25 06 282

Lekarz Starszy Dyżuru (w godzinach 15:00 - 8:00)

Telefon 531 007 837

 

Pacjent, w przypadku naruszenia jego praw, może złożyć skargę do Zarządu Szpitala Solec Sp. z o.o.:

a) poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) bezpośrednio – Prezes Szpitala Solec Sp. z o.o. przyjmuje pacjentów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 9:00 – 10:00 po uprzednim umówieniu się w Sekretariacie Zarządu pod numerem telefonu: 22 250 62 18

 

Bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

Telefon 800 190 590