Warszawa: Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy
Numer ogłoszenia: 130467 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o. , ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 250 62 48, faks 22 250 61 99.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium w tym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz asortymentowo-cenowy wypełniony wg załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oryginał pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy 4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców). 5. Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń / zgłoszeń / świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE oraz, ze przedmiot umowy posiada dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. 6. Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania następujących zmian w umowie: a) Przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy. b) Zmiany jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te wynikają z faktu wprowadzenia na rynek przez producenta produktu równoważnego, zmodyfikowanego, bądź udoskonalonego i równoczesnym wycofaniu produktu będącego przedmiotem umowy; c) Zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej produktu, o ile zmiana ta została dokonana przez producenta i potwierdzona stosownymi dokumentami. d) Zmianę sposobu konfekcjonowania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmsolec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Solec Sp. z o. o. 00-382 Warszawa ul. Solec 93.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zarządu Szpitala Solec Sp. z o. o. 00-382 Warszawa ul. Solec 93.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postę